tablas

A B C D E
F GA B
C
D
E FAlumnos de mift 1
NOMBRE DEL ALUMNO 1a Evaluacion   2a Eval.           3a Eval.         
Sara 6 7,8 8
Felipegfisygfvliggewfugweofyheirdytiewytfdtefkuveedvc jvfwevfd gfdkw fevfdew fdjevjvf edejvfdc ebfcvcf vmdvfkbwef jkdfkdebsvfbdkegfkdfgfewuyfgewfyewfgtiyewfdueyftruerutrdfyutqewftryetdfjfw gefghevfd ejwgfgde b cjhvdsfgyheuhf dskhfgkadhfd fbkbv mcvnbksdfgkd cdjgjgvdkhg vmdcvfjkhgskjdyhgjkgfvcjhgfdsjvgcjfdsjv nfd fgvlirqwpqñgckjvher gfmghfeywfry 6,2 7 9
Diego 9,2 5 7NOMBRE DEL ALUMNO 1a Evaluacion   2a Eval.           3a Eval.         
Sara 6 7,8 8
Carmen 6,2 7 9
Diego 6,2 7 9